Preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi SPEED 3 interneta veikalā

  1. Vispārējie nosacījumi

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos SPEED 3 interneta veikala www.Speed3.lv/veikals  (turpmāk – „Speed 3 veikals”) nosacījumus, kas attiecas uz Pircējiem, kas veic preču pasūtīšanu Speed 3 veikalā.

1.2. Speed 3 veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību.

1.3. Speed 3 veikalā preces pārdod, preču tirdzniecību organizē, pilda un ar to saistītos pakalpojumus Pircējam sniedz SIA „Speed 3”, juridiskā adrese: Krāsotāju iela 30-5 Rīga, LV-1009, Latvija, veikala adrese: Zemitānu iela 3, Rīga, LV-1012, reģistrācijas nr.: 40103562959, PVN maksātāja kods LV40103562959 (turpmāk – „Pārdevējs”).

1.4. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras ir rīcībspējīgas fiziskas personas (pilngadīgas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu) un iepērkas Speed 3 veikalā (ar vai bez reģistrācijas).

1.5. Veicot pirkumu Speed 3 veikalā Pircējs apliecina, ka tas atbilst Noteikumu 1.4. punktā aprakstītajam.

1.6. Pircējs, veicot pirkumu Speed 3 veikalā un/vai reģistrējot lietotāja profilu, apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu un/vai lietotāja profila reģistrāciju šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtu līgumu, un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Speed 3 veikalā preču pasūtījumu un/vai izveido lietotāja profilu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Pārdevējs nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma.

1.7. Pircējs nav tiesīgs  iesniegt preču pasūtījumu Speed 3 veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un sīkfailu politiku un (vai) minētajiem dokumentiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, Privātuma un Sīkfailu politikai vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces Speed 3 veikalā. Pircējam, pasūtot preces Speed 3 veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un Sīkfailu politiku un tiem piekrīt.

1.8. Pārdevējs saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus; aktuāla Noteikumu redakcija ir pieejama Speed 3 veikala mājaslapā. Pircējam pirms katra pirkuma izvēles ir iespēja iepazīties ar Noteikumiem.

1.9. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojami, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un Sīkdatņu politiku, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.10. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja Speed 3 veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs Speed 3 veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Speed 3 veikala izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

  1. Reģistrācija un personas datu apstrādāšana

2.1. Pircējam, kurš vēlas  izmantot Speed 3 veikalu un iegādāties tajā piedāvātās preces, pirms pirkuma veikšanas ir jāiesniedz konkrēti personas dati vai jāpiereģistrējas Speed 3 veikala sistēmā, aizpildot reģistrācijas anketu, kurā arī tiks lūgti konkrēti personas dati. Reģistrācijai ir iespējams izmantot sociālo tīklu profilu linku no šādām lapām – Facebook, Instagram, LinkedIn un Google account. Pēc reģistrācijas veikšanas ar sociālo tīklu konta  saiti Pircējs pārliecinās par datu pareizību sadaļā “Mans lietotāja konts”.

Pircējs var pasūtīt preces arī kā viesis. Pirms pasūtījuma izvietošanas Pircējam ir jāsniedz šāda informācija: vārds, uzvārds, kontaktinformācija un preču piegādes adrese.

2.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai reģistrācijas anketā norādītie dati būtu precīzi, pareizi un izsmeļoši. Ja mainās Pircēja reģistrācijas formā norādītie dati, tam ir nekavējoties tie jāatjauno. Pārdevējs nekādā gadījumā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Pircējam un (vai) trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizus un (vai) neizsmeļošus personas datus, vai tos nav aktualizējis.

2.3. Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī brīvi mainīt reģistrācijas datus, papildināt vai anulēt savu reģistrāciju.

2.4. Reģistrējoties Pircējs izveido individuālos pievienošanās datus (lietotāja vārdu un paroli) un apņemas tos glabāt noslēpumā, un neatklāt tos trešajām personām.  Pēc reģistrācijas Pircējs uzņemas pilnu atbildību neatklāt Pircēja paroli trešajā personām. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas ar Pircēja kontu. Ja Pircēja kontu izmanto cita persona, Speed 3 veikals uzskatīs, ka šīs darbības veic Pircējs.

2.5. Klienta personas dati tiks apstrādāti saskaņā Privātuma politiku. Ja Pircējs izmanto Speed 3 veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Klienta personas datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

2.6. Pircēja personas dati tiks izmantoti, izsniedzot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksas un/vai naudu par Pircēja atdotajām precēm, parāda nokārtošanu, citu saistību izpildi, kas izriet no Pirkuma līguma, un Pircējam nodrošinot piekļuvi citiem Speed 3 veikala pakalpojumiem.

2.7. Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus, kas norādīti šajos noteikumos.

  1. Preču cenas, apmaksas kārtība un termiņi

3.1. Preču cenas Speed 3 veikalā un izveidotajā pasūtījumā ir norādītas Eiro ar LR spēkā esošo PVN likmi. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Speed 3 interneta veikalā pasūtījuma iesniegšanas brīdī.

3.2. Pircējs norēķinās par preci vienā no šiem veidiem:

3.2.1. Rēķina apmaksa no Pircēja bankas konta uz Speed 3 bankas kontu.

3.2.2. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma ierosināšanas pakalpojumu: priekšapmaksa, nodrošinot pircējam iespēju interneta veikalā norēķināties par preci, ierosinot pārskaitījumu no sava bankas konta un neizmantojot maksājumu karti. Maksājums notiek līdzīgi kā šobrīd, veicot internetbankas maksājumu, taču Pircējs netiek pāradresēts uz savas internetbankas mājas lapu, lai tai pieslēgtos. Maksājuma ierosināšanas pakalpojums tiek sniegts atbilstoši piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām, kas regulē maksājuma ierosināšanas pakalpojumu sniegšanu.  Banka, sniedzot maksājuma ierosināšanas pakalpojumu, rīkojas kā starpnieks, sekmējot maksājuma ierosināšanu no Pircēja puses pie Pircēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja. Banka izveido maksājuma rīkojumu Pircēja autorizācijai, pamatojoties uz Pārdevēja sniegto informāciju. Pircējs autorizē maksājuma rīkojumu saskaņā ar Pircēja maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Pircējam ir tiesības noraidīt maksājuma rīkojumu.

3.2.3. Apmaksa, pasūtījuma laikā izmantojot maksājuma karti: priekšapmaksa izmantojot Pircēja izmantojamu MasterCard, VISA vai VISA Electron debetkarti vai kredītkarti, kas ir izdotas Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs; citās valstīs izdotas maksāšanas kartes Speed 3 veikalā norēķiniem šādā veidā nav izmantojamas. Maksājot par preci ar Pircēja kredītkarti vai debetkarti Pircējam ir jāievada savi kartes dati. Gan ievadot kredītkartes vai debetkartes datus, gan arī norēķinoties ar kredītkarti vai debetkarti, Pircējs Speed 3 veikala sistēmā neatstāj datus, jo maksāšanas operācijas veikšanai Pircējs tiek novadīts uz sertificēta pakalpojumu sniedzēja drošu serveri. No šī servera Speed 3 veikala sistēmai ir atgriežama tikai daļēja informācija par maksāšanas kartes numuru.

3.3. Pircējam, izvēloties norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.2. punktam, Pircējs par pasūtītajām precēm apņemas samaksāt nekavējoties, taču ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža. Tikai brīdī, kad Pārdevējs no tā izvēlētās maksāšanas sistēmas operatora saņem atbilstošu Pircēja maksājumu par precēm,  Pārdevējs uzsāk pasūtījuma izpildi un to piegādes (transportēšanas) veikšanas apstiprinājumu, no šī brīža arī aprēķināms preču piegādes termiņš. Preču un to piegādes cenas ir norādītas, ieskaitot PVN.

3.4. Ja Pircējs ir izvēlējies veikt norēķināšanos par precēm to pasūtīšanas laikā atbilstoši Noteikumu 3.2. punktam, Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt tā pasūtījumu, ja Pircējs nesamaksā par precēm 5 (piecu) dienu laikā no pasūtījuma iesniegšanas brīža.

3.5. PVN rēķinu Pārdevējs izraksta un Pircējam nosūta uz Pircēja Reģistrācijas anketā norādīto elektronisko pastu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc preču piegādes. Rēķins sagatavots elektroniski un spēkā esošs bez paraksta.

  1. Preču komplektēšana un piegādāšana

4.1. Speed 3 veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas visā Latvijas teritorijā. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis.

4.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts Speed 3 veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

4.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un minimālo pirkumu groza summu, t. i., minimālo summu, par kuru Pircējam  jāizvēlas un jāpasūta preces Speed 3 veikalā, lai pasūtījums tiktu izpildīts.

4.4. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķirt jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

4.5. Nauda par Pircēja apmaksātām, taču Pārdevēja nepiegādātām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no paredzētā sūtījuma piegādes datuma.

4.6. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja pirkuma izdarīšanas laikā norādīto piegādes adresi.

4.7. Ja Pircējs norādītajā adresē nav sastopams un nav sazvanāms pa norādīto tālruņa Nr., Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

4.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs, reģistrēdamies Speed 3 veikala sistēmā, ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, preces pieņemošā persona ir nepilngadīga (Pārdevēja pilnvarotajam pārstāvim ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu), tad nauda par nepiegādāto preci Pircējam tiek atgriezta norādītajā bankas kontā 5 (piecu) darba dienu laikā, taču Piegādes maksa netiek atlīdzināta. Atkārtota preču Piegāde ir iespējama tikai, vienojoties ar Speed 3 veikala administratoru (administratora kontakti pieejami sadaļā Kontakti), kā arī veicot Piegādes maksu par atkārtotu preču Piegādi.

4.9. Pārdevējs piegādā preces Pircējam tā izvēlētā laika loga robežās, kas norādīta sadaļā Piegādes. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes laiku.

4.10. Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

4.11. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi (kurjeru)  pārbauda sūtījuma apjomu un vizuālo stāvokli. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma vizuālo stāvokli, šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstošā kvalitātē.

4.12. Preces pēc sūtījuma daudzuma un stāvokļa pārbaudīšanas (4.11. punkts) nododamas Pircējam vai tā norādītajai personai. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis veic atzīmi elektroniskās ierīcēs par pasūtījuma nodošanu. 

4.13. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā piegādātām precēm ir vizuāli bojājumi, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi, prece jāatgriež Pārdevēja pilnvarotam pārstāvim un jāaizpilda pretenzijas forma.

  1. Preču kvalitātes garantija un lietošanas derīguma termiņš

5.1. Visu Speed 3 veikalā pārdodamo preču īpašības vispārēji ir norādītas  pie katras preces esošajā preces aprakstā. Par informāciju par preču īpašībām (to  pareizību) un par pareizu šīs informācijas norādīšanu (nodošanu) Pircējam atbild Pārdevējs, ja vien normatīvie akti nenosaka citādi.

5.2. Pārdevējs neatbild par to, ka Speed 3 interneta veikalā esošās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preču izmēram, formai un krāsai, Pircēja izmantojamo ekrānu (monitoru) īpašību vai citu tehnisko iemeslu dēļ, kā arī ņemot vērā saprātīgi iespējamās attēlā neatbilstības.

5.3. Tajos gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem, precēm ir noteikts derīguma termiņš, Pārdevējs apņemas tādas preces pārdot Pircējam tā, lai tam tiktu sniegta reāla iespēja preces izmantot

  1. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

6.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Speed 3 veikalā noslēgtā preču pirkšanas-pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

6.2. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta uz e-pastu: speed3riga@gmail.com.

6.3. Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 6.7. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā.

6.4. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i.,  fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

6.5. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

6.5.1. prece ātri bojājas vai tai drīz (tuvāko 3 (trīs) dienu laikā) beidzas derīguma termiņš;

6.5.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

6.5.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

6.6. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

6.7. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta pa pastu/ ar kurjeru vai bez maksas nodod pirms tam vienojoties ar Pārdevēju pa e-pastu info@speed3.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

6.8. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

6.9.  Ja Pircējs konstatē Preces neatbilstību Līguma noteikumiem pēc tam, kad kurjers jau ir aizgājis, Pircējs  informē par to 72 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, rakstot e-pastu uz info@speed3.lv. Pēc iesnieguma izskatīšanas un Pircējam pozitīva lēmuma gadījumā, naudu par atgrieztajiem produktiem tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma. Negatīva lēmuma gadījumā  atbilde tiek nosūtīta Pircējam e-pasta formā.

  1. Informācijas apmaiņa

7.1. Pārdevējs visus paziņojumus sūta un citādi kontaktējas ar Pircēju pa tā reģistrācijas formā norādīto elektroniskā pasta adresi vai telefonu.

7.2. Pircējs visus paziņojums un jautājumus sūta un citādi kontaktējas pa e-pastu (info@speed3.lv).  

  1. Beigu nosacījumi un strīdus risināšana

8.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.2. Ja kādai no pusēm rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei  zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.3. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos.

8.4. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda:

1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;

2) iesnieguma iesniegšanas datumu;

3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

8.5. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

8.6. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

8.7. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 8.6. punktā minētajā termiņā. Pārdevējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

8.8. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.9. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties:

1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā;

2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Pārdevējs;  vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage

3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai;

4) tiesā.